האם כדאי לעשות דיאטה מהירה?:

תקנון תחרות מתכונים לט"ו בשבט

כללי

א. כללי:
1. חברת אלפאנומריקס בע"מ, מפעילת אתר Diet.co.il (להלן- "עורכת התחרות") , מכריזה על תחרות מתכונים נושאת פרסים באתר.
2. התחרות פתוחה לכל הגולשים/ות בכל הגילאים, בכפוף להוראות תקנון זה. השתתפות בתחרות של גולש מתחת לגיל 18 מותנית באישורם של הורים/האפוטרופוס החוקי שלו להשתתפות ולהסכמתם לתנאי תקנון זה על כל חלקיו.
3. ההשתתפות בתחרות הינה בגדר הסכמה לתקנון זה על כל חלקיו, והמשתתף ו/או הגולש המשתתף בתחרות ("המשתתף") מאשר בהשתתפותו כי הוא מסכים לתקנון זה ופוטר את אלפאנומריקס בע"מ, מכל דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, עם התחרות.
4. אלפאנומריקס בע"מ שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי התקנון, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהודעה אשר תתפרסם מראש באתר התחרות.
5. כל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, למעט הודעה כאמור על שינוי תנאי התקנון, יגברו הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות המשתתפים בלבד.
6. אלפאנומריקס בע"מ רשאית,על פי שיקול דעתה הבלעדי ו- מבלי לספק נימוק, למנוע השתתפות של גולש כלשהו בתחרות.
7. התחרות תחל ביום 11/01/10, ותסתיים ביום 30/01/10 (להלן: "תקופת התחרות").
8. עורכת התחרות רשאית להאריך או לקצר את תקופת התחרות על פי שיקול דעתה

ב. כללי התחרות:
1.  בתקופת התחרות, המוגדרת לעיל, הגולשים יוזמנו להעלות לאתר מתכונים מקוריים שלהם.
2. מבין המתכונים שיועלו לאתר diet.co.il ואשר ניתנים לדירוג על ידי הגולשים באתרים  diet.co.il  וב-"פייסבוק" , יועלו חמשת המתכונים המדורגים ראשונים ביום סיום התחרות -כפי שצוין לעיל- אל השלב הסופי .
בשלב הסופי ייבחר השופט הראשי בתחרות ושני שופטים נוספים שימונו על ידי עורכת התחרות  את המתכון הנבחר והטוב ביותר על פי קריטריונים שייקבע השופט הראשי בשיתוף צוות האתר.
3. החלטות עורכת התחרות על הזוכה שיתבססו על קביעת השופטים תהיינה  סופיות ובלתי ניתנות לערעור. למען הסר ספק, עורכת התחרות אינה מחויבות לפרסם את השיקולים לבחירה.

ג.  פרסים:
1. הזוכה שידורג ראשון יזכה בקורס בישול אצל השף רון ביאלה ממסעדת "ביאלה".  הזוכה במקום השני יקבל ארוחה זוגית ואילו הזוכה במקום השלישי יקבל סלסלת מוצרי בריאות בהתאמה.
2. ההודעה על הזכייה תימסר לזוכה על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של עורכת התחרות באחד (או יותר) מן האמצעים הבאים: כתובת הדואר האלקטרוני המעודכנת בכרטיסו של הגולש או הודעה באתר ("ההודעה על הזכייה") או כל אמצעי סביר אחר שתמצא לנכון בתוך 3 ימים מיום שליחת ההודעה על הזכיה, על כל זוכה להשיב לעורכת התחרות באותו אמצעי בו קיבל את ההודעה על הזכיה בצירוף כל פרט שיידרש.
3.  זוכה אשר לא אותר תוך זמן סביר ו/או לא ישיב להודעה על הזכיה בפרק הזמן הנ"ל, ייחשב כמוותר על זכייתו, יאבד את זכותו לקבלת פרס כלשהו ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין אובדן הזכות כאמור ועורכת התחרות תהא רשאית להעביר את הפרס לבא אחריו בדירוג.
4. הפרסים הינם אישיים והזוכים אינם רשאים להסב אותם לאחר, להחליפם, לשנותם או להמירם  בכסף ולא בשווה כסף ולא בכל פרס או מוצר אחר.
5. על אף האמור בסעיף זה,עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע, ולשנות את  הפרסים ולהציע פרס חלופי באותו ערך ואף נמוך ממנו, על פי שיקול דעתה הבלעדי לאור קרות אירועים אשר אינם תלויים בה ואשר לא יכולה הייתה לצפותם .
6.הפרסים ניתנים מטעמם של נותני החסות ו/או יצרני ו/או ספקי ו/או מפיצי המוצרים והם יהיו  האחראים הבלעדיים עליהם לרבות מתן הפרס, טיבו וכל היבט אחר הנובע ממימושו. מוסכם על המשתתף בתחרות כי לעורכת התחרות לא תהיה כל אחריות בעניינים אלו, למעט העברת הפרטים המדויקים של הזוכה לנותן הפרס.

ד.  פטור מאחריות:
1. האתר הוא בבעלות אלפאנומריקס בע"מ אך אינו חסין מכל טעות או תקלה. אלפאנומריקס בע"מ אינה מתחייבת שהתחרות לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא מגבלות או הפסקות, תנוהל ללא טעויות, תהיה חסינה מפני גישה לא מורשית, נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות דפוס ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת. כמו כן ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת ומוסכם שאין לאלפאנומריקס שליטה ואו יכולת בדיקה או תאום לגבי תקלות אשר יתכנו עקב שימוש במערכת הסלולארית.
2. עורכת התחרות משתמשת באתר התחרות בטכנולוגיות ונוהלי הפעלה מקובלים של אבטחת מידע. יחד עם זאת, אין חסימה מוחלטת מכניסה לא מורשית למאגרי המידע, והמשתתף מוותר בזאת על כל תביעה ו/או טענה כנגד עורכת התחרות בעניין זה.
3. מודגש, כי התחרות כפופה לזמינות ולתקינות של רשתות האינטרנט והסלולארית, ולפיכך לא תהיה למשתתף כל טענה, דרישה או תביעה בגין כל נזק, אבדן, הפסד או הוצאה שיגרמו לה עקב טעות, נפילה, שיבוש, איחור או תקלה שנבעו מרשת האינטרנט כאמור.
4. עורכת התחרות, מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן בניהול התחרות או האתר לרבות אתרי השותפים , מתן הפרסים , טיבם מחירם והיקפם.
5. המשתתף מצהיר בזאת, כי אין לו, ולא תהיה לו ולכל הבאים בשמו או מטעמו, כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי עורכת התחרות כולה או חלקה, מנהליה, עובדיה ומי מטעמה, בין היתר, בכל הקשור והמתייחס לתחרות ו/או לפרסים. המשתתף מצהיר בזאת, כי התחייבותו זו הנה בלתי חוזרת ובלתי ניתנת לביטול או לשינוי בלא יוצא מהכלל ובמידה המרבית המותרת על פי דין.
6. ידוע למשתתף כי התחרות נסמכת, בין היתר, על אמצעי מחשוב ותוכנות מחשב שאינן בבעלות ו/או בשליטת עורכת התחרות, ואשר אינן חסינות מכל טעות או תקלה.
7. עורכת התחרות אינה מתחייבת ואף אינה יכולה לבדוק כי המתכונים שיועלו על ידי המשתתפים הינם  ללא תקלה, שגיאה, נפילה או טעות ו/או כל בעיה אחרת הנובעת מטיבם כמכלול , טיב מרכיביהם ו/או מקורם ,אם זו נעשתה בזדון ו/או רשלנות ו/או בחוסר תום לב  ולמשתתף או לצד ג' לא תהיה כל טענה או תביעה כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מתכונים אלה ו/או כל הנובע ו/או משתמע מהם והשימוש בהם הינו על אחריותו הבלעדית.
8. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מוצהר בזה במפורש כי השתתפות בתחרות הינה לצורכי שעשוע, וכי עלולות ליפול טעויות בתחרות, וכי בכל מקרה ההשתתפות בתחרות לא תקים למשתתף כל עילה, טענה או תביעה הקשורה במישרין או בעקיפין עם התחרות, ניהולה, תוצאותיה ו/או כל הכרוך בה.
9. עורכת התחרות, מנהליה, עובדיה וכל מי מטעמה, אינם אחראים בכל צורה שהיא לגבי תקלות כלשהן,שנוצרו עקב ביצוע לקוי של השירותים הקשורים בספקי שירותים, או עקב גורמים שאינם תלויים בה.

ה.   תנאים נוספים
1.   עורכת התחרות רשאית להפסיק בכל עת, ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את התחרות, כולה או כל חלק ממנה, ו/או לשנות את תנאיה ו/או כל אחד מהמועדים הנקובים בה.
2.  מבלי לגרוע מן האמור בתקנון האתר, עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות להשתמש במתכונים המשתתפים בתחרות למטרות יחסי ציבור ו/או קידום התחרות בכל אמצעי תקשורת ו/או כל עניין מסחרי אחר על פי צרכיה ושיקול דעת מנהליה.
3.  עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות לעכב ו/או לבטל את מסירת הפרסים מכל סיבה שימצאו לנכון עד לבירור כל עניין הדרוש להוכחת הזכייה ו/או כל עניין אחר הנובע מכך.
4. במקרה של חשש להפרת תקנון זה ו/או הפרת תקנון האתר ו/או לכל פעולה אחרת שנועדה לעקוף את תנאי תקנון זה ו/או חשש לביצוע מעשה של מרמה, עבירה או חוסר תום לב, רשאית עורכת התחרות בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לפסול את המשתתף ו/או את הזוכה הרלוונטיים, בלא מחויבות למתן הודעה כלשהי, ובמידה ומדובר במשתתף אשר זכה בתחרות, זכאית תהיה עורכת התחרות -רשאית, אך לא חייבת- ,  להעביר את הפרס למשתתף שהגיע למקום הבא אחריו  אף אם היה אותו משתתף זוכה אף ללא אותו מעשה.
5. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין תקנון זה לבין כל פרסום אחר, יגברו  הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה. המודעות והפרסומים השונים הם לנוחות והנאת המשתתפים בלבד ואין בהם כדי לחייב בעניין כלשהו את עורכת התחרות.
המשתתף מסכים לתקנון זה ופוטר את עורכת התחרות מכל טענה, דרישה או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין, בקשר עם התחרות ו/או הזכייה או אי הזכייה בה, בלא יוצא מהכלל.

לא ניתן להגיב למאמר זה.