תנאי שימוש

תנאי שימוש באתר diet.co.il


הקדמה

כל המעוניין ו/או המשתמש בשירות נדרש להקפיד ולקרוא בעיון רב בתקנון להלן . ויודגש, ההצטרפות לשירות מעידה באופן בלתי מסוייג כי המצטרף אישר תקנון זה ונתן הסכמתו לתנאיו ו/או להוראותיו ו/או לאיסוריו, בין אם אלה נכתבו במפורש ו/או מכללא וכן נתן הסכמתו לתנאי השימוש באתר diet.co.il. מובהר בזאת כי אין בתקנון זה בכדי לגרוע מתנאי השימוש של האתר diet.co.il, הם אינם מותנים זה בקיומו ו/או קריאתו ו/או באישורו של האחר ובכל מקרה של סתירה ביניהם יגברו הוראות תקנון זה.

הגדרות כלליות / מושגים
"תכנים" – כתבות ו/או מאמרים ו/או ידיעות ו/או סקירות, מידע רפואי ו/או מעין רפואי, שירותים רפואיים ו/או נלווים ו/או אלטרנטיביים ו/או טבעיים, נתונים ו/או עצות ו/או המלצות ו/או הנחיות, פרסומות ו/או חסויות, הערכות וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא, לרבות טקסט, תמונות, סאונד, ציור, איור, גרף, תרשים, המופיעים באתר ו/או עומדים לרשות המשתמשים ו/או הגולשים באתר באמצעות המדיה ו/או האינטרנט ו/או בכל מכשיר קצה, הקיימים בעת השימוש באתר ו/או שיהיו קיימים בעתיד.

"האתר" -אתר DIET.CO.IL בלבד. כל קישור ו/או הפנייה ו/או פרסום ו/או מידע מקצועי ו/או אחר באתר המפנים לאתר ו/או שירות אחר באינטרנט ו/או בכל אמצעי מדיה ותקשורת אחר לא ייחשבו כחלק אינטגראלי מהאתר והשימוש בהם הינו על אחריות המשתמש בלבד.

"בעלים" – חברת האינטרנט ואתרי התוכן "אלפאנומריקס טכנולוגיות"

"מנוי" – המשתמש  ו/או גולש באתר.

יחיד/ רבים, זכר /נקבה – תקנון זה ו/או התכנים אליהם הוא מפנה נכתבו לשם הנוחות בשפה הפונה לזכר או לנקבה, ליחיד או לרבים בשינויים הרלבנטיים הנובעים מן הנושא אך אין בכך כדי למנוע ו/או לפגוע בפנייתם אל בני כל המינים.

אחריות לגבי התכנים
1. המנוי מאשר כי הובהר לו מפורשות, כי השירות והמידע הכלול באתר מוצעים לו כפי שהם "AS IS". לפיכך, לא תהא למנוי כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין התכנים וזמינותם,  היקפם,  יכולותיהם, מגבלותיהם, או התאמתם לצרכי המנוי. כל זאת בכפוף לאמור בתקנון זה.

2. האתר ו/או הבעלים לא יהיו אחראים באופן ישיר ו/או בעקיפין כלפי המשתמש ו/או צד ג' ו/או כל המרגיש עצמו נפגע בגין הפרת זכויות יוצרים ו/או קניין רוחני ו/או פטנטים אשר נמצאים ו/או הועלו לאתר שלא על ידם ו/או בלא ידיעתם ו/או תוך ניצול היעדר יכולתם לבחון ו/או לפקח על הזכויות בהם והינם בבעלות אדם ו/או חברה כלשהי הזכאית מבחינה חוקית להשתמש בהם .

3.המשתמש מצהיר בזאת ומאשר כי הובאה לידיעתו העובדה כי האתר וכל התכנים בו מהווים מידע רקע בסיסי וראשוני בלבד ואינם תחליף לייעוץ עם רופא ו/או דיאטטיקן ו/או יועץ תזונה ו/או מומחה בתחום בו נתקבל המידע ו/או כל בעל מקצוע רלבנטי מוסמך ו/או כולם יחד ומשכך אין בשימושו במידע הקיים באתר ו/או באתרים השונים שקישור אליהם קיים באתר משום אישרור ו/או אימות ו/או ערובה של צוות האתר ו/או בעליו למהימנות, לדיוק, לעדכניות או לשלמות המידע המצוי באתר ו/או באתרים שקישור אליהם נמצא בו בדרך כלשהי.

4.החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים, מקומיים ו/או זרים שנמצאים ואו יימצאו באתר בעתיד, הינם תקינים ו/או יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל ו/או מתוחזק. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והחברה לא תשא בכל אחריות בקשר לכך.

5.החברה מצהירה כי ייתכן שניתן יהיה למצוא באתר תכנים שאינם לטעמם של משתמשים מסוג מסויים וככל שתמצא כי תכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שהנך מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים , הנך מיודע ויודע בזאת כי  החברה אינה אחראית ולא תהא אחראית כלפי גולש ו/או המשתמש ו/או צד ג' ו/או כל הרואה עצמו נפגע מן התכנים, הנתונים ו/או האלמנטים הויזואליים המופיעים באתר ו/או אלה אליהם מוליכים הקישורים באתר ואינה אחראית לכל נזק ו/או פגיעה ישירה ו/או עקיפה ו/או משתמעת שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

6.החברה אינה אחראית לכל נזק עקיף או ישיר שייגרם לגופך או לרכושך ו/או לרכוש צד ג' כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתר ו/או באתרים שאליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר החברה ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר על ידי צדדים שלישיים.

7. האתר מציע רעיונות/המלצות/כתבות/ביקורות ומידע נוסף לגבי בריאות האדם. אין האתר ו/או עובדיו ו/או בעליו ו/או ספקיו לוקח אחריות על התכנים המקצועיים הקשורים לבריאות ו/או לדיאטה ו/או לטיפול רפואי ו/או אחר המופיעים באתר . צוות הפעלת האתר ידגיש שוב כי המידע המצוי באתר, ניתן כשירות אינפורמטיבי, בלתי מחייב, שלא ממקור ראשון,  שלא נערך ו/או נבדק על ידי צוות האתר ו/או מי מטעמו והוא אינו מהווה בדרך כלשהיא, הוראה ו/או המלצה ו/או מידע בדבר שימוש ו/או אופן ו/או צורך  במוצר רפואי, תרופה, תוסף תזונה, צמח מרפא או סוג דיאטה, מזון ו/או תפריט ו/או מרכיב מזון מסוים. כמו כן , המידע המצוי ו/או יהיה מצוי באתר אינו מהווה הבטחה לתוצאה ו/או התחייבות ו/או עצה רפואית או משפטית ו/או חוות דעת מקצועית ו/או תחליף להתייעצות עם מומחה.

10. אין בסייגים ובאזהרות לעיל כדי למצות את הסייגים והאזהרות החלים על רוכש ו/או משתמש בשירותים ובמוצרים המפורסמים, וכל הרוכש ו/או משתמש מתבקש בכל מקרה לקרוא את הוראות השימוש במוצר טרם השימוש בו ואף להוועץ עם רופא.

אחריות לגבי מוצרים הנמכרים באתר

11. האתר ו/או בעליו מאפשר ו/או יאפשר בעתיד  ליצרנים, יבואנים ומשווקים של מוצרים ושירותים רפואיים או של רפואה קונבינציונלית ומשלימה או מוצרים אחרים המוצעים למכירה, לפרסם את תוצרתם ואת השירותים הניתנים על ידם .

האתר ו/או בעליו מדגישים כי הפירסום וצורתו המילולית ,  טיב המוצרים ו/או טיב השירותים המוצעים בו ו/או דרך הקישורים בו הוא על אחריות אותם גופים בלבד. יוצרי ומפעילי האתר אינם נושאים בכל אחריות או חבות בגין אותם מוצרים רפואיים ו/או שירותים שירכשו באמצעות האתר, בגין טיבם ו/או בגין התאמתם למשתמש של מוצרים ושירותים הניתנים על ידם ו/או בגין דבר מה האמור בעלון לצרכן המצורף להם.

12.ט.ל.ח – במידה ותחול טעות הקלדה ו/או הדפסה ו/או בתיאור המותר ו/או מחירו ,  בתנאי התשלום תמורתו , תמונתו , איכותו והשירות עבורו ו/או כל טעות סבירה אחרת , לא יהיה בטעות האמורה כדי לחייב את האתר ו/או בעליו והם יהיו רשאים לתקנה ע"פ דרישה ו/או באופן עצמאי בתוך זמן סביר מהגעת הדרישה ו/או גילוי הטעות על ידי המנוי ו/או צד ג' .

13. במידה ורכישת המוצרים באתר תדרוש הכנסת סיסמא ושם משתמש , נותן בזאת המנוי אישור למפעילי האתר לשמור נתונים אלה במאגריהם ולעשות בהם שימוש סביר ע"פ הוראות כל דין. המנוי מצידו מתחייב לשמור על שם המשתמש וסיסמתו בכדי שאלה לא יגיעו לאדם ו/או צד ג' אחר. כמו כן מתחייב המנוי שלא להעביר הסיסמא ו/או שם המשתמש לאחר ויישא באחריות המלאה לפיצוי ו/או שיפוי האתר בגין כל שימוש לא חוקי ו/או המנוגד לתקנון שייעשה בהם .

העלאת מידע/חומרים לאתר ע"י מנויים

14.  העלאת חומרים שהינם בבחינת בלתי חוקיים, מאיימים, מוציאי דיבה או לשון הרע, חומרי תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או כל חומר אחר הפוגע בצנעת הפרט או הכלל, העשוי לפגוע ברגשות הציבור, במוסר הציבורי ו/או העשוי להוות או לעודד התנהגות פלילית או להקים עילה לתביעה אזרחית או להפר בכל דרך אחרת הוראת כל דין – אסורה בהחלט.

15. אתר diet.co.il ומפעיליו משתדלים למנוע העלאת חומרים מהסוגים המוזכרים לעיל ומתחייבים להסיר כל פרסום פוגעני כאמור בהתאם לפנייה מתאימה בנושא בתוך זמן סביר ממועד הפנייה ובהתאם לשיקוליהם ולבדיקותיהם המשפטיות. האתר ו/או מפעיליו ו/או עורכיו ו/או בעליו מצהירים בזאת כי אינם יכולים לעבור on-line על כל החומרים המועלים ולפיכך לא ישאו בכל אחריות עבור מקרים העשויים לנבוע ממקרים כגון הנ"ל, לרבות בשל טעות, דיבה, לשון הרע, תועבה, פורנוגרפיה, גזענות או אי דיוק שנכללים בחומרים אלה.בשל כך ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, שומרים לעצמם אתר diet.co.il ומפעיליו את הזכות להסיר מהאתר באופן עצמאי ויזום כל החומרים שנמצאו כבלתי ראויים, לפי שיקול דעתם.

פיצוי

16. המנוי מתחייב לפצות את מפעילי האתר, עובדיו, סוכניו, נציגיו, ספקיו וכל ספקי תוכן צד שלישי מפני כל תביעה, הוצאה, נזק כולל עלויות , אגרות , שכ"ט עו"ד והוצאות שונות שנגרמו כתוצאה מהפרתו ההוראות בהסכם זה ו/או קשורות באופן ישיר ו/או עקיף לחשבונך באתר על ידך או כל אדם אחר הניגש לשירות באמצעות חשבונך.

אבטחת מידע
17. החברה תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי הלקוח, עם זאת החברות אינן יכולות לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך החברה לא תישאה בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידי המנוי הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטתה.
האתר ומפעיליו נוקטים אמצעי זהירות סבירים ע"מ לשמור ולשמר את החומר המועלה לאתר ע"י המשתמשים, למנוע גישה לא מורשית אל החומר הנ"ל וכן למנוע פגיעה מכל סוג שהוא בו ו\או מחיקתו.למרות האמור לעיל, ממליץ האתר על גיבוי החומר המועלה לאתר ושמירת העתק ממנו ע"י המשתמש. במקרה בלתי סביר של פגיעה מכל סוג שהוא בחומר המועלה לאתר, לא תחול כל אחריות על האתר ומפעיליו.

מסירת הפרטים האישיים והגנתם
18. בטופס ההזמנה נעשית עפ"י רצונו של הלקוח ובהסכמתו. מילוי הפרטים מעיד על הסכמתו של הלקוח למסירתם. כמו כן נדרשים פרטי כרטיס האשראי של הלקוח על מנת להשלים את העסקה. diet.co.il נוקטת באמצעים סבירים כדי להגן על פרטיות הגולשים ועל סודיות הנתונים. האתר מאובטח ברמה גבוהה. diet.co.il מתחייבת שלא להעביר נתונים, פרטים אישיים או כתובות דואר אלקטרוני לצד שלישי שלא בהסכמה מפורשת של הלקוח, בכתב ומראש,

למעט במקרים הבאים:

א) פרטי העסקה מועברים לחברת האשראי לצורך חיוב.
- שם, כתובת ומס' טלפון של הרוכשים באתר מועברים לחברת השילוח לצורך ביצוע האספקה.

החברה תהא רשאית לעשות שימוש בפרטים שיוזנו על ידך לאתר לצרכים סטטיסטים שונים ו/או לצורך שיפור האתר ו/או השירות באתר .כמו כן, לחברה שמורה הזכות, לשלוח למשתמשים באתר , מעת לעת על פי צרכיה ושיקוליה , הודעות פרסומיות מטעמה ו/או מטעם שותפיה המסחריים.למשתמש שמורה הזכות , בכל עת שיבחר , להימחק מרשימת התפוצה של האתר,וזאת באמצעות טופס "הסרה מרשימת התפוצה" אשר ימולא על ידו וישלח לחברה דרך האתר בלבד.

ב)איסוף נתונים בעזרת COOKIES

אתר diet.co.il יוצר קבצי "COOKIES" במחשבך האישי ומהם אוסף מידע הנוגע לסוג האתרים המועדף עליך, דרכי הגישה שלך לאתרים אלה, סוג האינפורמציה אותה הנך מבקש לאתר בדרך כלל ברשת האינטרנט, תחומי העניין שלך, שומר את פרטי הכניסה שלך וכיו"ב. המידע הנאסף באמצעות ה-"COOKIES" משמש את החברה לשימושים פנימיים ועצמיים בלבד, במטרה להביא לשיפור ולעדכון האתר diet.co.il והנילויים אליו כך שהם יתאימו באופן אופטימאלי לציפיותיך, והוא כפוף להתחייבויות ולמגבלות שמקבלת על עצמה במסגרת מסמך זה.ביכולתך למחוק ו / או למנוע כליל את היווצרותם של קבצי "COOKIES" במחשבך באמצעות שינוי ההגדרות הרלבנטיות. ניהול קבצי ה – "COOKIES" על ידי חברות הפרסום הינו עצמאי ואינו קשור בכל צורה שהיא לחברה.

ג)מדיניות ניהול פרסומות באתר

הפרסומות המועלות באתר diet.co.il ובאתרים הנילווים אליו מנוהלות על ידי חברות פרסום שונות בהתאם להרשאה שניתנה להן על ידי החברה. ניהול הפרסומות על ידי חברות אלה מתבצע באמצעות קבצי "COOKIES" הנוצרים במחשבך האישי על פי הוראות חברת הפרסום הספציפית.

ד) העברת מידע למפרסמים

במסגרת פעילותה השוטפת לאחזקת האתר ועדכונו, וכמתחייב מאופי השירותים המוצעים במסגרת האתר, ייתכן כי יועבר מידע ממאגר נתוניה למפרסמים שונים .מובהר בזאת כי המידע שיועבר לידי המפרסמים לא יהיה מידע שיאפשר בדרך כלשהיא את זיהויך האישי ( כדוגמת שם, טלפון או כתובת דוא"ל(.

הגבלה לשימוש אישי ולא מסחר
19. אלא אם נאמר אחרת השירות והתכנים מיועדים לשימוש אישי בלבד. לא ניתן לעשות בתכנים ו/או בשירות שימוש מסחרי מכל מין וסוג שהוא, ובין היתר אינך רשאי לשנות, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להעניק רישיונות עבור, ליצור עבודות הנגזרות מתוך, להעביר או למכור כל מידע, תכנים או שירותים שהושגו מהשירות ללא רשות מפורשת של החברות בכתב ומראש. הינך מאשר כי ידוע לך שבמידה ותבצע שימוש בתכנים שלא על פי האמור בהסכם זה, אתה עלול לפגוע בחברות ובבעלי זכויות היוצרים ביצירות.

שימוש לא חוקי ואסור
20. חל איסור להשתמש בשירות ובתכנים לכל מטרה לא חוקית או לכל מטרה האסורה בתנאי שימוש אלה. אינך רשאי להשתמש בשירות ובתכנים באופן העלול להזיק לשירות, לרשתות תקשורת או לציוד תקשורת כלשהו (כולל טלפונים ניידים), לשתקם, לגרום להם עומס יתר או לפגוע בהם, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהשירות. אינך רשאי לנסות לקבל גישה ללא הרשאה לשירות, לתכנים, לחשבונות של אחרים או למערכות מחשבים או רשתות המחוברות לשירות באמצעות "פריצה" (Hacking), "כריית סיסמאות" (Password Mining) או בכל אמצעי אחר. אינך רשאי להשיג או לנסות להשיג תכנים או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו לרשותך באופן מכוון על-ידי החברה.

זכויות קניין רוחני
21. המנויים מצהירים כי התוכנה, המידע והסודות המסחריים והתיעוד הקשור בשירות הם קניינן של "החברה", לפי העניין. מוצהר בזאת כי אין המנוי רשאי לעשות כל שימוש בזכויות השייכות לחברה /או לצד ג' כלשהו לרבות זכויות יוצרים, סימנים מסחריים ופטנטים הנחשפים במהלך השירות.


שינוי השירות או הפסקת פעילותו

22. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להפסיק את השירות הניתן ו/או כל חלק ממנו ללא הודעה מוקדמת. החברה לא תישא בשום אחריות במידה ותחליט לנהוג כך. כמו כן החברה לא תישא בשום אחריות כלפי המנויים או כלפי צד ג' כלשהו אם תפסק את השירות, לזמן מוגבל, מכל סיבה שהיא. הודעה על הפסקת השירות, לצמיתות או לזמן מוגבל כלשהו, תינתן באתר. השירות יופסק (כולו או חלקו, לפי העניין) בכל מקרה בו ההסכם בינה לבין המפעילים הסלולריים (או מי מהם) יסתיים. החברה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר אינטרנט זה או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת. הנך מסכים ומאשר בזאת שמפעילי האתר, תוך שיקול דעת, יכולים לבטל את חברותך באתר ולהסיר כל תוכן הקשור לחשבונך וזאת ללא אישור מוקדם ממך. החברה אינה מתחייבת שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשביהם, נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל יוצרי האתר או מי מספקיהם או ייפגע מכל סיבה אחרת ויוצרי האתר לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.דין ומקום שיפוט
23. על תקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית בכל הקשור לתקפותו, פרשנותו ו/או הפרתו של הסכם זה תהא לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו.

עידכון תקנון
24. החברה רשאית לשנות בעתיד את תקנון השירות. ובלבד שהתקנון העדכני יוצג באתר. המשך קבלת השירות לאחר כל שינוי כאמור יהווה ראיה לאישור קבלת השינויים. באחריות המנוי להישאר מעודכן בדבר שינויי התקנון ולפיכך מומלץ למנוי לעיין בהוראות התקנון מדי פעם בפעם על מנת לעמוד על שינויים העשוים לחול בו.

כללי
25. החברה וכל גורם אחר הקשור באספקת השירות, אינם אחראים בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהם, ישירים עקיפים או תוצאתיים, שיגרמו או העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, למנוי ו/או צד ג' כלשהו, כתוצאה מקבלת השירות, ו/או משימוש במידע הניתן במסגרתו, ו/או בכל חלק ממנו ו/או מהסתמכות עליו. החברה אינה מתחייבת שהשירות לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, ושיהיה נקי מטעויות או תקלות, קלקולים או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת, אצל החברה או אצל מי מספקיה או כל גורם אחר המעורב בהפעלת השירות.

26. מבלי לגרוע מכלליות האמור, מובהר בזאת כי כל האמור בתקנון זה לעיל יחול גם על שירותים ו/או מוצרים לגביהם נמסרו הודעות באמצעות השירות באם נמסרו, וכי האחריות לשירותים ו/או המוצרים הנ"ל ולכל עניין הקשור בהתקשרות שבעניינם, לרבות לעניין אספקתם, איכותם, טיבם, תקינותם, עמידותם והמידע הנמסר לגביהם, תחול על היצרנים והמשווקים של השירותים/המוצרים הנ"ל בלבד. המנויים מצהירים כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתם וכי לא תהא להם כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.
לפיכך, בביצוע פעילות במסגרת השירות ובהסתמכות על כל מידע המתקבל במסגרתו המנוי מקבל על עצמו את מלוא האחריות ביחס לכל פעולותיו הנובעות ו/או מסתמכות על פעילויותיו בשירות ו/או על כל מידע המתקבל באמצעותו

. לצורך קבלת השירות המנוי מצהיר
*כי הוא מסכים ומאשר שהשירות הניתן הנו לשימושו האישי בלבד וכי לא ישתמש בו למטרות עסקיות או מסחריות.
*כי הוא מסכים ומאשר את מדיניות הגנת הפרטיות של החברה כמפורט בתקנון זה והשימוש אותו תעשה בפרטים הנמסרים על ידו במסגרת הצטרפותו לשירות ו/או בדפוסי השימוש שלו בשירות ו/או מיקומו, כמפורט לעיל.
*כי הוא מודע למגבלותיה של רשת האינטרנט בנושא של אבטחת המידע העובר בה ומשחרר את החברה מכל אחריות בעניין זה.
*כי הובא לידיעתו כל מידע הדרוש לשם שימושו בשירות.
*כי הוא מתחייב לא להשתמש בשירות כל שימוש אשר אינו בהתאם לכל דין ו/או אינו בהתאם למסמך זה.
*כי כל שימוש במידע הניתן במסגרת השירות טעון בדיקה ואימות נוספים על ידי המנוי ויעשה על אחריותו בלבד. כמו כן מצהיר המנוי, כי ידוע לו שהשירות הניתן איננו – ואף אינו מתיימר להיות – משום המלצה ו/או חוות דעת באשר לתוכן המידע המועבר, אמיתותו או מהימנותו.

*כי החברה, מנהליה, עובדיה והפועלים מכוחה, בשמה ומטעמה לא יהיו אחראים לכל טעות, ליקוי, תקלה, או שיבוש הנובעים ממעשים או מחדלים של החברה ו/או של עובדיה ו/או של הפועלים בשמה ומטעמהן.

*השירות הינו שירות פרטי ואישי ואינו ניתן להעברה לצד ג' כלשהו. אין להעתיק או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים מתוך השירות לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

*במידה ויקבע על ידי ערכאה מוסמכת כי איזו מההוראות דלעיל בטלות או ניתנות לביטול מכל סיבה שהיא, תמשכנה ההוראות האחרות לעמוד בתוקפן.

*החברה רשאית להמחות את זכויותיה לפי מסמך תנאי שימוש זה לכל צד שלישי כפי שתמצאנה לנכון וללא כל חובה על פרסום דבר ההמחאה כאמור.

*כל השתהות של החברה בקיום זכות המגיע לה על פי המפורט לעיל, או הימנעות זמנית  של החברה מעמידה על זכותה כאמור, לא יחשבו כוויתור על זכויותיה.

*המנוי מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תקנון זה.

*כי הוא מתחייב לא להשתמש בשירות באופן הפוגע ו/או משבש פעולתן של מערכות מחשב ו/או מחשבים וכי המפעילים לא ישאו באחריות כלשהי לנזקים אשר ייגרמו למערכת המחשב ו/או לתשתיות של המשתמש, אובדן מידע, או כל נזק אחר הנובעים משימוש באתר
*כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה על פי כל דין, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש שלו בשירות אינו עולה בקנה אחד עם הוראות הסכם זה ו/או כל דין, תהיה החברה רשאית להתחקות אחר השימוש אותו יעשה בשירות, למנוע ממנו גישה לשירות, להעביר את פרטי ו/או דפוסי התנהגותו בשירות לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי תתכן פגיעה מפעילותו המפרה כאמור וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון, והכל בכפוף לכל דין.